info@bagdan.biz
  • +993 137 44-4-56
  • +993 65 92-00-01
  •   |

Altyn asyr Gündogar bazary 1547-nji dükan
Altyn asyr Gündogar bazary 1675-nji dükan

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi. 38-nji dükan
Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi. 1124-nji dükan
Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi. Gök bazary 4-nji dükan

 

HARYTLARYMYZYŇ HILI

Biz halkymyzy ýokary hilli guryiýmişleri bilen üpjün edýäris.

YNANDYRÝARYS

Berkarar Watanymyzyň bagtyýarlyk döwründe halkymyza gaýratly zähmet çekjegimize ynandyrýarys.

"BAGDAN"

Tebigy Lezzet

BIZ BARADA

Satýan harytlarymyz ýokary hilli guradylan miweler we maňyzlar.

Türkmenistanda guradylan miweler we maňyzlar agzalsa, Bagdan guryiýmiş markasyny agzaman geçmek bolmaz . Biz diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl, eýsem dünýäniň dürli künjeginde ýokary hilli gury iýmişleriň söwdasynda öz ornumyzy tapdyk. Uzak möhletleýin maksadymyz, söwda ugrumyzy dünýäniň ähli ýurtlary bilen ýola goýmakdyr.

Ýurdumyzyň günorta künjeginde ösüp ýetişýän pisse maňyzyny halkymyza hödürläp ýola başlan Bagdan markasy, haryt bolçulygyny döretmek üçin günsaýyn harytlarynyň görnüşlerini artdyrýar. Müşderileriniň hoşallygyny özüne borç bilýän Bagdan gury iýmişler şul prinsip bilen ösmegi maksat edinýär.